RODO

Monitoring – Klauzula Informacyjna

I. Obowiązek informacyjny realizowany jest przez Auto Beauty. Michał Szczechura poprzez:

 1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu: www.autobeauty.pl

 2. Swobodny dostęp do wymaganych informacji w Punkcie Obsługi Klienta.

II. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Auto Beauty. Michał Szczechura (dalej jako Administrator).

 2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

  1. W siedzibie Administratora ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa (Myjnia Reczna)

  2. Pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych: Biuro@autobeauty.pl

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych do celów:

  1. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Myjni

  2. Zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie Myjni oraz w jej najbliższym otoczeniu w czasie oczekiwania na odbiór, lub usługę.

  3. Dowodowych, dla udokumentowania niepożądanych zdarzeń lub niedozwolonych zachowań na terenie Myjni Ręcznej Auto Beauty

  4. Informacyjnych i prewencyjnych.

 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) i e), art. 222 kodeksu pracy:

 3. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

 1. Administrator.

 2. Pracownicy/współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia.

 3. Podmioty świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia na podstawie udzielonego upoważnienia.

 4. Podmioty i organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

V. Źródła pozyskania danych osobowych:

 1. Rejestracja obrazu poprzez monitoring wizyjny obejmujący obszar:

 1. Kamery video są zainstalowane i oznakowane w rogach niżej wymienionych pomieszczeń Auto Beauty. Michał Szczechura.

  1. Poczekalnia/ Biuro

  2. Magazyn

  3. Rozdzielnia elektryczna

  4. Stanowisko mycia samochodów 1

  5. Stanowisko mycia samochodów 2

  6. Stanowisko parkingowe "we wnęce"

  7. Wyjazd z myjni, wraz z wejsciem do biura

  8. Wjazd do myjni

VI. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku:

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni (licząc od dnia ich wytworzenia, a po upływie tego okresu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie).

VII. W przypadku, w którym zarejestrowane za pomocą monitoringu dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięta została wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 30 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

 3. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Auto Beauty. Michał Szczechura

 4. Na terenie Auto Beauty. Michał Szczechura znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 6. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

VIII. Monitoring będzie prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników, zgodnie z art. 111 K. P.

 

Zapraszam do kontaktu:

Żoliborz:
tel.: (+48) 884 884 584,

Marki:
tel:. (+48) 884 814 884,

e-mail: biuro@autobeauty.pl